Постановление ст 147 коап

Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП у 2013 році

практики розгляду Оратівським районним судом Вінницької області справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 К одексу України про адміністративні правопорушення у 201 3 році .

Оратівським районним судом Вінницької області на виконання заходів передбачених планом роботи суду консультантом суду Солоненком Іваном Дмитровичем проведено узагальнення практики судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у 2013 році за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( далі – КупАП ) на основі даних статистичної звітності форми № 3 «Про розгляд судом справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності за 2013 рік».

В провадженні Оратівського районного суду Вінницької області у 201 3 році перебувало 441 справи про адміністративне правопорушення ( у 2012 році – 532, у 2011 році – 699 ) , з яких розглянуто — 380 справ + 61 справи повернуто для належного оформлення ( у 2012 році – 421 + 109, у 2011 році – 613 + 83 ) , відсоток розгляду справ становить 100 % ( у 2012 році – 99,63 %. У 2011 році – 99,57 % ) , залиш ку справ на 01.01.201 4 року не має ( на 01.01.2013 року в залишку було 2 справи, на 01.01.12 року в залишку було 3 справи).

В тому числі за ст. 130 К У пАП в провадженні суду перебувало 180 справ ( у 2012 році – 222, у 2011 році – 276 ) , що становить 40,82 % від у сіх справ про адмін істративні правопорушення ( у 2012 році – 41,73 %, у 2011 році – 39,49 % ) , що перебували в провадженні суду в 2013 році. З них розглянуто судом — 160 справ щодо 160 осіб ( у 2012 році – 175 щодо 175 осіб, у 2011 році – 232 щодо 232 осіб ) за ст. 130 К У пАП, крім того повернуто 20 справ щодо 20 осіб ( у 2012 році – 46 щодо 46 осіб, у 2011 році – 42 щодо 42 осіб ) , в т ому числі для належного оформлення всі ці 20 справ . Залишок у нерозглянутих справ станом на 01.01.201 4 року не має ( на 01.01.2013 року в залишку була 1 справа щодо 1 особи, на 01.01.2012 року в залишку було 2 справи щодо 2 осіб ).

Розглянуто судом 160 справ щодо 160 осіб (у 2012 році – 175 щодо 175, у 2011 році – 232 щодо 232 ), в тому числі : — п о 136 справах на 136 ос і б накладен і адміністративн і стягнення (у 2012 році – 147 на 147 осіб, у 2011 році – 195 на 195 осіб ) ; — по 1 справ і щодо 1 особи застосован о зах ід впливу, передбачен ий ст атею 24 -1 КУпАП ( у 2012 році не застосовувався, у 2011 році – 2 щодо 2 осіб); — по 23 справах щодо 23 осіб провадженням справи закрито ( у 2012 році – 28 щодо 28 осіб, у 2011 році – 35 щодо 35 осіб ), в тому числі щодо 12 осіб із-за відсутності події і складу адміністративного правопорушення ( п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП ) та щодо 10 осіб із-за закінчення на момент розгляду справ строків передбачених ст. 38 КУпАП. Н акладено адміністративних стягнень основних щодо 136 осіб ( у 2012 році – 147, у 2011 році – 195 ), в тому числі :

— у вигляді штрафу — 32 особи на загальну суму 84770 гривень ( у 2012 році – 30 осіб на 78200 гривень, у 2011 році – 34 особи на 88311 гривень );

— п озбавлен о права керування транспортними засобами — 23 особи ( у 2012 році — 29 осіб, у 2011 році — 36 осіб );

— г ромадські роботи — 77 осіб ( у 2012 році – 85 осіб, у 2011 році – 116 осіб );

— а дміністративний арешт — 4 особи ( у 2012 році – 3 особи, у 2011 році – 9 ). Додаткові адміністративні стягнення у 2013 році Оратівським районним судом не накладалися ( у 2012 році — 4 справи з оплатним вилученням транспортного засобу, у 2011 році – 2 справи з оплатним вилученням транспортного засобу ).

Судом відповідно до вимог ст. 278 КУпАП, після вивчення матеріалів справ про адміністративне правопорушення за ст. 130 К УпАП повернуто 20 матеріалів , в тому числі всі вони були повернуті для належного оформлення .

Це свідчить про те, що посадові особи, які складають протоколи про адміністративні правопорушення часто відносяться до оформлення матеріалів про правопорушення поверхово та формально.

Документи, згідно яких правопорушники притягуються до адміністративної відповідальності, не завжди містять належні реквізити, є випадки що протоколи складаються неграмотно і несвоєчасно, з цими документами не завжди ознайомлюються особи, які притягаються до адміністративної відповідальності відповідальності, їм часто не роз’яснюють при складанні протоколу права і обов’язки передбачені ст. 268 КУпАП.

Недотримання вимог ст. 256 КУпАП при складанні протоколу про адміністративне правопорушення призводить до вимушеної тяганини з розглядом справ, а іноді й до спливу строків притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Через неточні та неправильні записи у протоколах про місце реєстрації правопорушників або фактичне місце проживання правопорушників судом здійснювались повторні виклики правопорушників для розгляду справ, їз витра тою канцелярських кошт ів суду на ці виклики.

З різних підстав закрито провадження у 23 справах про адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП щодо 23 осіб, в тому числі у зв’язку із закінченням строків притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 38 КУпАП суд закрив провадження у 10 справах щодо 10 осіб.

До закриття справ призводить, зокрема, недотримання уповноваженими посадовими особами ДАІ вимог ст. 38 КпАП щодо строків накладення адміністративного стягнення та несвоєчасне надсилання матеріалів до судів.

Крім того, з причин неявки правопорушників, в основному з поважних, траплялися випадки порушення вимог ст. 277 КУпАП щодо строків розгляду справ про адміністративні правопорушення, хоча, відповідно до вимог ст. 277-2 КУпАП особи, які притягуються до адміністративної відповідальності та інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративне правопорушення, про час і місце розгляду справи повідомлялися завчасно і належним чином.

Адміністративне стягнення з застосуванням заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КУпАП застосовано відносно 1 ос оби .

В 2013 році за ст. 130 КУпАП Оратівським районним судом накладено стягнення у вигляді штрафу на 32 особи на загальну суму 84770 гривень, з них добровільно сплачено 39160 гривень, тобто добровільна сплата складає 46,20 %, що свідчить про належну роботу суддів в частині проведення роз’яснень щодо добровільної сплати коштів до державного бюджету.

При підготовці справи до розгляду, в силу вимог ст. 278 КУпАП, суддя вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи; чи правильно складено протокол ( ст. 256 КУпАП ) та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності та інші особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення, не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді повідомляються про розгляд справи судовою повісткою, де зазначаються дата і місце розгляду справи ( ст.277-2 КУпАП ).

Розгляд справи про адміністративне правопорушення, відповідно до положень ст. 279 КУпАП, розпочинається з представлення головуючого судді, який оголошує, яка справа підлягає до розгляду, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки, передбачені ст.ст. 268-272 КУпАП, після чого оголошується протокол про адміністративне правопорушення.

Суддею заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

При розгляді справи про адміністративне правопорушення суддя з’ясовує: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, передбачені ст.ст. 34-35 КУпАП.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, суддя виносить постанову по справі відповідно до вимог ст. 283 КУпАП.

Постанова оголошується суддею негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається особі, щодо якої її винесено під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відмітка у справі (ст. 285 КУпА ).

В постанові по справі про адміністративне правопорушення роз’яснюється порядок її оскарження.

Випадку перегляду постанов по справах про адміністративне правопорушення в практиці Оратівського районного суду Вінницької області у 201 3 році не було.

Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення крім місця, часу вчинення і суті останнього слід зазначати точно і правильно нормативний акт, яким передбачено відповідальність за нього, наводити пояснення правопорушника, інші відомості, які необхідні для своєчасного, всебічного, повного та об’єктивного з’ясування обставин справи вирішення її у точній відповідності із законом.

На практиці ж, у деяких протоколах не зазначалася частина статті КУпАП, якою передбачено відповідальність за вчинене правопорушником діяння. У матеріалах справи нерідко не було доказів, які б підтверджували факт вчинення особою правопорушення, даних про те, чи притягалася вона до адміністративної відповідальності раніше, не додавались копії постанов суду про притягнення правопорушника до відповідальності за попередній період ( це стосується ч. 2 ст. 130 та ч. 3 ст. 130 КУпАП ) ), а також пояснень цієї особи, свідків або підписів останніх.

Нерідко працівники ДАІ матеріали справи не підшивають, аркуші в ній не нумерують, опис цих матеріалів не складають.

Оратівським районним судом Вінницької області при виявленні таких порушень повертаються матеріали справи для проведення додаткової перевірки і направляються начальникам відділів та управлінь органів внутрішніх справ листи про вжиття заходів щодо усунення зазначених у них недоліків.

До основних недоліків належать: несвоєчасне направлення до суду адміністративних матеріалів органами ДАІ, що призводило до закриття справ за ст. 38 КпАП, які потім спрямовувались для розгляду до інших судів за правилами територіальної підсудності. а також направлення всупереч вимогам ст. 221 КУпАП тих матеріалів, які суду не підвідомчі,

Згідно зі ст. 257 КУпАП протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, але в законі не зазначено, протягом якого строку. Це було причиною того, що матеріали надходили до суду після закінчення строків накладення адміністративного стягнення.

Згідно зі ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — через два місяці з дня його виявлення, якщо справи про адміністративне правопорушення підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше як через 3 місяці з дня його виявлення.

Трапляється, що працівники ДАІ направляють матеріали до суду за кілька днів до закінчення строку накладення адміністративного стягнення або навіть після нього, що унеможливлює виклик правопорушників для розгляду справи. Через зазначені недоліки Оратівським районним судом Вінницької області закрито 1 0 справ.

Нерідко направлення в суд адміністративних матеріалів після закінчення строків накладення адміністративного стягнення пов’язане з тим, що працівники підрозділу ДАІ, на території якого було вчинено правопорушення, відповідно до вимог ч. 2 ст. 276 КУпАП спочатку направляли матеріали до органів ДАІ за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушника і лише після цього матеріали потрапляли до суду.

Судом обґрунтовано закривалось провадження у справах у разі закінчення строків, визначених у ст. 38 КУпАП, однак при цьому — винні особи уникали відповідальності , що в свою чергу негативно впливає на зміцнення законності та запобіганню правопорушенням.

Викладене свідчить про поверхове і формальне оформлення протоколів про адміністративне правопорушення працівниками ДАІ, недостатній контроль зі сторони керівництва ДАІ щодо роботи підлеглих посадових осіб, на яких покладені уповноваження при вчиненні адміністративного правопорушення складати протокол та направляти його для розгляду до суду.

Аналіз практики розгляду справ про адміністративні правопорушення свідчить, що Оратівський районний суд правильно застосовував законодавство про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачені ст. 130 КУпАП

При розгляді справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП щодо порушенню правил дорожнього руху Оратівський районний суд переважно застосовував такі адміністративні стягнення: 1) вигляді громадських робіт — 77 осіб = 56,62 % ( у 2012 році – 85 = 57,82 %, у 2011 році – 116 = 59,49 % ) ; 2) накладення штрафу — 32 особи = 23,53 % ( у 2012 році – 30 = 20,41 %, у 2011 році – 34 = 17,44 % ) ; 3) позбавлення права керування транспортними засобами — 23 осіб = 16,91 % ( у 2012 році – 29 = 19,73 %, у 2011 році – 36 = 18,46 % ) ; адміністративний арешт — 4 особи = 2,94 % ( у 2012 році – 3 = 2,04 %, у 2011 році – 9 = 4,61 % ).

Незважаючи на те, що керування транспортними засобами у стані сп’яніння, відповідальність за яке передбачена ст. 130 КУпАП, є небезпечним і досить поширеним правопорушенням, судом переважно застосовувалось стягнення у вигляді громадських робіт з врахуванням особи правопорушника, його матеріального сімейного стану та відсутності у правопорушника прав на керування транспортним засобом із-за їх неотримання. Застосування стягнення у вигляді громадських робіт є більш суворішим за штраф та лише щодо кожного шостого правопорушника ( у 2012 році – щодо кожного п ’ ятого , у 2011 році – щодо кожного шостого ) — позбавлення права керування транспортними засобами.

Трапляються випадки, що до суду надходять матеріали про притягнення особи до відповідальності за ч. 2 ст. 130 КУпАП, в яких не має даних про вчинення нею раніше аналогічного правопорушення, не має відмітки в протоколі про притягнення на протязі року до адміністративної відповідальності за аналогічною статтею, хоча ця обставина має важливе значення для вирішення питання про кваліфікацію дій правопорушника (за ч. 2 чи ч. 3 цієї статті) і відповідно про міру його відповідальності. Відсутність в матеріалах про адміністративне правопорушення, які надійшли до суду відомостей про притягнення правопорушника на протязі року до відповідальності за ст. 130 КУпАП суд змушений був повер тати матеріал и для доопрацювання.

Судом обов’язково виконуються вимоги ст.280 КУпАП щодо встановлення під час розгляду справи всіх необхідних обставин, зокрема тих, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Серед пропозицій, які можна надати при застосуванні судами чинного законодавства у справах аналізованої категорії, можна назвати такі:

Також на думку суду, для більш ефективного застосування законодавства про адміністративну відповідальність за порушення у сфері дорожнього руху необхідно обмежити оформлення генеральних довіреностей на автомобілі, що є завуальованою формою купівлі-продажу транспортних засобів і позбавляє суди можливості вилучати їх у злісних порушників цього законодавства.

Було б доцільним, якби законодавець встановив адміністративну відповідальність за неявку свідка та інших осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення, в яких вони викликаються судом в разі невизнання правопорушником вини.

Оратівським районним судом Вінницької області пропонувалося начальникам відділів та управлінь органів внутрішніх справ вжити заходів щодо недопущення в подальшому вищевказаних недоліків та зверталась увага щодо працівників, на яких покладені обов’язки по складанню протоколів про адміністративне правопорушення на повноту їх складання та відповідність вимогам кодексу КУпАП.

В И С Н О В К И :

Мета узагальнення – дослідження щодо застосування судом чинного законодавства при розгляді судових справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП , виявлення при цьому складних питань у судовій практиці та з’ясування можливих шляхів для їх вирішення.

ПРИМІТКА : При проведенні цього узагальнення було вивчено та використано практику розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП Вінницького районного суду Вінницької області проведену керівником апарату цього суду Слободянюк С.С. у 2011 році.

КОНСУЛЬТАНТ ОРАТІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ СОЛОНЕНКО І.Д.

Дело N34-АД16-5. О привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ за нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений в органы го

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 25 июля 2016 г. N 34-АД16-5

Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П., рассмотрев жалобу Кулякиной С.В. на постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка N 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области, мирового судьи судебного участка Терского района Кандалакшского судебного района Мурманской области, от 08.02.2016 N 5-65/2016, решение судьи Кандалакшского районного суда Мурманской области от 14.03.2016 N 12-28/2016 и постановление председателя Мурманского областного суда от 18.05.2016 N 4а-132, вынесенные в отношении председателя правления товарищества собственников жилья «Соц. Городок» Кулякиной С.В. (далее также — Кулякина С.В.) по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка N 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области, мирового судьи судебного участка Терского района Кандалакшского судебного района Мурманской области, от 08.02.2016 N 5-65/2016, оставленным без изменения решением судьи Кандалакшского районного суда Мурманской области от 14.03.2016 N 12-28/2016 и постановлением председателя Мурманского областного суда от 18.05.2016 N 4а-132, председатель правления товарищества собственников жилья «Соц. Городок» Кулякина С.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, установленном статьями 30.12 — 30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Кулякина С.В. ставит вопрос об отмене указанных актов, полагая их незаконными.

Изучение материалов истребованного дела об административном правонарушении и доводов жалобы заявителя позволяет прийти к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (все нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Кулякиной С.В. к административной ответственности) нарушение установленных законодательством Российской Федерации о страховых взносах сроков представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в органы государственных внебюджетных фондов, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Основанием для привлечения должностного лица — председателя правления товарищества собственников жилья «Соц. Городок» (далее также — товарищество) Кулякиной С.В. к ответственности на основании части 2 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о непредставлении последней расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за отчетный период — девять месяцев 2015 года в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту учета товарищества в установленный законом срок.

С таким решением согласиться нельзя по следующим основаниям.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений ( статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в частности: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а также виновность лица в совершении административного правонарушения.

При рассмотрении настоящего дела Кулякина С.В. последовательно отрицала факт совершения вменяемого ей административного правонарушения, приводя доводы о том, что с 02.05.2015 она не является председателем правления товарищества (л.д. 35 — 37).

В подтверждение данной позиции в материалы дела представлена копия протокола от 19.05.2013 N 6 общего собрания членов товарищества собственников жилья «Соц. Городок» о продлении полномочий членов правления товарищества, в числе которых была Кулякина С.В., на период с 01.05.2013 по 01.05.2015 (л.д. 24).

В дальнейшем сроки полномочий членов правления товарищества продлены не были ввиду избрания собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления управляющей организацией. С 02.05.2015 Кулякиной С.В. подано заявление о выходе из состава членов товарищества.

Отклоняя данные доводы заявителя, судебные инстанции со ссылкой на сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, исходили из того, что Кулякина С.В. являлась председателем правления товарищества собственников жилья «Соц. Городок» на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения ее к административной ответственности по настоящему делу.

Между тем выводы судов являются ошибочными по следующим основаниям.

Жилищным кодексом Российской Федерации определено, что товарищество собственников жилья является юридическим лицом с момента его государственной регистрации (статья 135) , органами управления товарищества собственников жилья являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества (статья 144) . Общее собрание членов товарищества собственников жилья является высшим органом управления товарищества и созывается в порядке, установленном уставом товарищества. К компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья, в частности, относится избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, предусмотренных уставом товарищества, также председателя правления товарищества из числа членов правления товарищества, досрочное прекращение их полномочий ( статья 145 данного Кодекса).

По смыслу статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества, которое избирается из числа членов товарищества общим собранием членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на два года. Правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава председателя товарищества, если избрание председателя товарищества не отнесено к компетенции общего собрания членов товарищества уставом товарищества. Правление товарищества собственников жилья является исполнительным органом товарищества, подотчетным общему собранию членов товарищества.

Председатель правления товарищества собственников жилья избирается на срок, установленный уставом товарищества. Председатель правления товарищества обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно. Председатель правления товарищества собственников жилья действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом , уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества ( статья 149 названного Кодекса).

Согласно подпунктам «в» и «л» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон о государственной регистрации) в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в том числе, следующие сведения и документы о юридическом лице:

— адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации;

— фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.

В силу положений, содержащихся в пункте 5 статьи 5 Закона о государственной регистрации, если иное не установлено указанным Законом , юридическое лицо в течение трех рабочих дней с момента изменения указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений, за исключением сведений, указанных в подпунктах «м» , «о» , «р» , и индивидуальный предприниматель в течение трех рабочих дней с момента изменения указанных в пункте 2 настоящей статьи сведений, за исключением сведений, указанных в подпунктах «м» , «н» , «п» , а также за исключением случаев изменения паспортных данных и сведений о месте жительства учредителей (участников) юридического лица — физических лиц, лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и индивидуального предпринимателя, обязаны сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения и жительства.

Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте 2 статьи 51 предусматривает, что лицо, добросовестно полагающееся на данные Единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные Единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

Анализ приведенного правового регулирования позволяет прийти к выводу о том, что возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица с фактом внесения в государственный реестр таких сведений не связаны, поскольку обусловлены иными обстоятельствами, в частности, принятием соответствующего решения компетентным органом управления товарищества собственников жилья или истечением срока, на который избирается председатель правления товарищества собственников жилья.

Невыполнение юридическим лицом обязанностей по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц необходимых сведений на действительность самих сведений повлиять не может.

В рассматриваемом случае материалы дела не позволяют сделать однозначный вывод о том, что Кулякина С.В. на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения ее к ответственности по настоящему делу, являлась субъектом вменяемого правонарушения, то есть председателем правления товарищества собственников жилья «Соц. Городок», допустившим нарушение установленных частью 9 статьи 15 и частью 5 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» сроков представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в органы государственных внебюджетных фондов, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов.

Отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению ( пункт 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В силу пункта 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов выносится решение об отмене постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9 , 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены указанные постановление, решение.

При таких обстоятельствах постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка N 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области, мирового судьи судебного участка Терского района Кандалакшского судебного района Мурманской области, от 08.02.2016 N 5-65/2016, решение судьи Кандалакшского районного суда Мурманской области от 14.03.2016 N 12-28/2016 и постановление председателя Мурманского областного суда от 18.05.2016 N 4а-132, вынесенные в отношении Кулякиной С.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежат отмене, а производство по делу об административном правонарушении — прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Верховного Суда Российской Федерации

жалобу Кулякиной С.В. удовлетворить.

Постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка N 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области, мирового судьи судебного участка Терского района Кандалакшского судебного района Мурманской области, от 08.02.2016 N 5-65/2016, решение судьи Кандалакшского районного суда Мурманской области от 14.03.2016 N 12-28/2016 и постановление председателя Мурманского областного суда от 18.05.2016 N 4а-132, вынесенные в отношении Кулякиной С.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отменить.

Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дело N32-АД15-3. Об отмене актов о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, за нарушение порядка определения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 8 июня 2015 г. N 32-АД15-3

Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров С.Б., рассмотрев жалобу Гринчик С.И. на вступившие в законную силу постановление мирового судьи судебного участка N 2 Волжского района г. Саратова от 16 июня 2014 г., решение судьи Волжского районного суда г. Саратова от 1 августа 2014 г. и постановление заместителя председателя Саратовского областного суда от 23 сентября 2014 г., состоявшиеся в отношении товарищества собственников жилья «Пчела» (далее — ТСЖ «Пчела», товарищество) Гринчик С.И. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановлением мирового судьи судебного участка N 2 Волжского района г. Саратова от 16 июня 2014 г., оставленным без изменения решением судьи Волжского районного суда г. Саратова от 1 августа 2014 г. и постановлением заместителя председателя Саратовского областного суда от 23 сентября 2014 г., ТСЖ «Пчела» Гринчик С.И. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Гринчик С.И. просит отменить постановления, состоявшиеся в отношении нее по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, считая их незаконными.

Изучение материалов дела об административном правонарушении и доводов жалобы заявителя позволяет прийти к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — ста тысяч рублей.

В силу части 3 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

— плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

— взнос на капитальный ремонт;

— плату за коммунальные услуги.

В силу части 4 данной статьи (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 417-ФЗ) плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов ( часть 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Примерная форма платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг утверждена Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. N 454 в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6 мая 2011 г. N 354 и по согласованию с Федеральной службой по тарифам.

Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги осуществляется, исходя из показателей, перечисленных в частях 2 и 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства ( часть 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Размер расходов за содержание и ремонт жилого помещения определяются в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491.

В силу части 5 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации члены товарищества собственников жилья вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья.

Согласно статье 144 Жилищного кодекса Российской Федерации органами управления товарищества собственников жилья являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества.

В соответствии с частью 1 статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья.

К компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относятся вопросы, перечисленные в части 2 статьи 145 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также другие вопросы, предусмотренные данным Кодексом или иными федеральными законами.

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, 2 апреля 2014 г. прокуратурой Волжского района г. Саратова в отношении ТСЖ «Пчела» была проведена проверка соблюдения требований законодательства, регулирующего порядок ценообразования, при начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В ходе проверки установлено, что ТСЖ «Пчела», которого является Гринчик С.И., осуществляет управление многоквартирным домом по ул. в г. .

В силу пункта 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.

В платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги, выставленные жильцам указанного дома за октябрь 2013 года, включена строка «зам./уст. эл. сч.».

Согласно сведениям, представленным Гринчик С.И. на требование прокуратуры, основанием включения в платежные документы данной графы явилось принятое на заседании членов правления решение об установлении индивидуальных приборов учета (протокол от 9 сентября 2013 г.), общее собрание членов товарищества собственников жилья не проводилось, в платежные документы за октябрь 2013 года включен сбор за замену/установку приборов учета (л.д. 19, 45).

В ходе проверки установлено нарушение предусмотренного жилищным законодательством порядка определения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

ТСЖ «Пчела» Гринчик С.И. руководит деятельностью товарищества. В соответствии с Уставом она обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно; действует от имени товарищества без доверенности, вправе подписывать платежные документы, заключать сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества.

11 апреля 2014 г. заместителем прокурора Волжского района г. Саратова в отношении ТСЖ «Пчела» Гринчик С.И. возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по факту иного нарушения установленного порядка ценообразования.

Приведенные обстоятельства явились основанием для привлечения Гринчик С.И. к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения.

Факт совершения Гринчик С.И. административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами: постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении (л.д. 7 — 8), квитанцией на оплату жилищно-коммунальных услуг (л.д. 9), сообщением Саратовского предприятия городских электрических сетей от 21 марта 2014 г. N 2779 (л.д. 9 оборот), сообщением Гринчик С.И. от 22 января 2014 г. N 03 на требование прокуратуры (л.д. 19, 45), протоколом заседания членов правления ТСЖ «Пчела» от 9 сентября 2013 г. (л.д. 20), Уставом ТСЖ «Пчела» (л.д. 25 — 33) и иными материалами дела, получившими оценку с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Довод жалобы о необоснованности привлечения Гринчик С.И. к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является несостоятельным.

Структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги составляют платежи, указанные в статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, которые вносятся в платежные документы.

Согласно материалам дела помимо платежей, установленных данной нормой , в платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги, выставленные жильцам дома по ул. в г. за октябрь 2013 года, включен платеж за замену (установку) приборов учета электрической энергии.

Обязанность по оснащению жилого помещения приборами учета в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов возложена на собственников жилого помещения.

По сведениям Саратовского предприятия городских электрических сетей (от 21 марта 2014 г. N 2779) на ТСЖ «Пчела» не возлагалась обязанность по принудительному оснащению и замене приборов учета электроэнергии жилых и нежилых помещений, расположенных в доме по ул. в г. (л.д. 9 оборот).

Исходя из положений статьи 145 Жилищного кодекса Российской Федерации, вопрос об установлении платежа за замену (установку) приборов учета подлежал разрешению на общем собрании членов товарищества собственников жилья.

С учетом положений статей 154 , 156 , 157 , 144 , 145 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 плата за замену (установку) приборов учета электрической энергии необоснованно включена в платежные документы, решение об установлении данного платежа не принималось общим собранием членов товарищества собственников жилья, к компетенции которого относится данный вопрос.

Допущенное должностным лицом Гринчик С.И. нарушение установленного порядка ценообразования, выразившееся в несоблюдении порядка определения размеров платы за жилищные услуги, предусмотренного жилищным законодательством, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершенного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Доводы, аналогичные изложенным в настоящей жалобе, были предметом проверки в ходе судебного разбирательства, они сводятся к иному толкованию норм права и не опровергают выводы судебных инстанций о виновности Гринчик С.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия Гринчик С.И. квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами жилищного законодательства и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок и срок давности привлечения Гринчик С.И. к административной ответственности соблюдены.

Административное наказание назначено Гринчик С.И. в пределах санкции части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Жалобы на постановление по делу об административном правонарушении рассмотрены судьями вышестоящих инстанций в порядке, установленном статьями 30.6 и 30.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно, доводы жалоб, имеющие правовое значение для разрешения дела, получили надлежащую оценку.

Нарушений норм процессуального права при производстве по делу не допущено, нормы материального права применены правильно.

Обстоятельств, которые в силу пункта 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могли бы повлечь отмену обжалуемых судебных актов, не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Верховного Суда Российской Федерации

постановление мирового судьи судебного участка N 2 Волжского района г. Саратова от 16 июня 2014 г., решение судьи Волжского районного суда г. Саратова от 1 августа 2014 г. и постановление заместителя председателя Саратовского областного суда от 23 сентября 2014 г., состоявшиеся в отношении ТСЖ «Пчела» Гринчик С.И. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу Гринчик С.И. — без удовлетворения.