Коап ст 91 ч 1

Оглавление:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Здійснення в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об’єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.

Коментар:

Об’єкт: суспільні відносини у сфері охорони природно-заповідного фонду.

Територією чи об’єктом природно-заповідного фонду України оголошуються ділянки суші та водного простору, природні комплекси й об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну і народногосподарську цінність і призначені для збереження природної різноманітності, генофонду видів тварин і рослин, підтримання загального екологічного балансу та фонового моніторингу навколишнього природного середовища, та які вилучаються з господарського використання повністю або частково.

До складу природно-заповідного фонду України належать державні заповідники, природні національні парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища.

Законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Об’єктивна сторона виражена у вчинені дій, що порушують правила охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Відносини, що виникають під час використання природно-заповідного фонду регулюються законами України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р., «Про охорону навколишнього природного середовища», Земельним кодексом, Водним кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом: встановлення заповідного режиму; організації систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та об’єктів; проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх збереження та ефективного використання; додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз та здійсненням інших відповідних дій.

На території природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об’єкти, а саме: будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю природних заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2 000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над територією заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи; геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів; мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємкість угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

Для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об’єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них територіях установлюються охоронні зони.

Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду проводиться відповідно до статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Суб’єкт: громадяни та посадові особи.

Суб’єктивна сторона: це правопорушення може бути вчинено як з умислом, так і з необережності.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 91. Нарушение правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда

Осуществление в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных для последующего заповедания, запрещенной хозяйственной и иной деятельности, нарушение других требований режима этих территорий и объектов, самовольное изменение их границ, неприменение мер для предупреждения и ликвидации негативных последствий аварий или иного вредного воздействия на территории и объекты природно-заповедного фонда —

влекут наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати четырех необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов или без таковой и на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов.

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 28.08.2018
  • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 91 КУпАП в останній чинній редакції від 16 лютого 2010 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення КУпАПП (статті 1 — 212-20)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

II. Особлива частина

Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Здійснення в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об’єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.

Штрафы за браконьерство могут вырасти в десятки раз

Проблема нарушения правил рыболовства в Украине требует комплексного подхода. В рамках процесса реформирования отрасли Госрыбагентство предлагает воплотить ряд мер по усилению ответственности за нарушение правил, в том числе уголовной, и повышение суммы штрафов.

«Минимальные штрафы являются одной из причин того, почему и рыбаки-промысловики и рыбаки-любители и предприниматели, осуществляющие дноуглубительные работы, систематически нарушающих законодательство. Эксперты отрасли утверждают, что только за первое полугодие 2015 года чисто за браконьерство Украина потеряла около 50 млн. грн.» – заявил Председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив.

В Рыбагентстве отмечают, что нарушение правил рыболовства сегодня в основном регулируется Коап, уголовная ответственность предусмотрена исключительно за грубые нарушения. Это также является проблемным аспектом действующего законодательства, поскольку в Законе отсутствуют четко определенные критерии «грубых нарушений», что позволяет почти все деяния квалифицировать как административные правонарушения.

Для решения существующих проблем Госрыбагентство подготовило проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил рыболовства и ведения работ на землях водного фонда» (изменения в УК – ст. 249, Коап – ст. 85, ст. 85 (1), ст. 86-1, ст. 87, ст. 88 (3), ст. 90, ст. 91-2 и уточнения положений Законов Украины «О животном мире» и «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов»).

Законопроектом агентство намерено усилить ответственность за нарушение правил рыболовства, требований охраны среды их обитания, путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания, а также загрязнение, проведение дноуглубительных, берегоукрепительных и гидромелиоративных работ.

«Если предприятие или рыбалка переступили черту закона, то на них будет ждать очень серьезный штраф, оплатив его раз-другой – желание нарушать больше не будет возникать. Вместе с тем Госрыбагентство максимально дерегулирует отрасль, создает условия, в которых можно честно и прозрачно заниматься промышленным ловом рыбы. Хочешь зарабатывать на этом деньги – государство идет тебе навстречу. Но, будь добр, делай это в рамках закона!» — прокомментировал Ярема Ковалив.

В частности, предложено ввести уголовную ответственность за часть грубых нарушений, которые были совершены особо опасным путем (електролов, промысел с применением огнестрельного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ). Кроме того, ст. 249 добавляется п.3 и п.4. Согласно им, те рыбаки, которые будут находиться на водоеме или в прибрежной защитной полосе с запрещенными орудиями лова получат наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. На рыбаков, которые будут осуществлять вылов рыбы с использованием электроудочки, огнестрельного оружия, взрывчатых или ядовитых веществ будет наложено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Госрыбагентство предлагает увеличить суммы штрафов за правонарушения в десятки раз. За незаконное занятие рыбным промыслом сумма повышается с 100-200 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 грн) до 2 тыс. – 5 тыс. (34 тыс. – 85 тыс. грн). За деяния, повлекшие тяжкие последствия – от 3400-6800 грн увеличивается до 119 000-255 000 грн. Кроме того, предоставляется четкое разъяснение понятия тяжких последствий как таковых, что в 500 и более раз превышают неналоговый минимум доходов граждан, то есть 8500 грн и более.

В проекте изменений в Коап также существенно повышается ответственность за нарушение правил использования объектов животного мира, в том числе и для должностных лиц. За нарушение правил рыболовства (ст. 85, ч. 1) штраф увеличивается с 34-170 грн. к 680-2550 грн. для граждан с 170-510 грн до 3400-5100 грн для должностных лиц. В ч. 5 данной статьи вводится понятие повторного грубого нарушения, за которое предусмотрен штраф от 400 до 750 необлагаемых минимумов (6800 – 12 750 грн) с конфискацией средств совершения правонарушения. Для должностных лиц штраф есть в 2 раза выше: 13 600 – 25 500 грн.

Отдельно законом предусмотрено наказание за осуществление дноуглубительных работ без разрешения. В эту категорию подпадают лица, что без проведения экспертизы выполняют строительные работы, добывают песок или гравий, прокладывают кабели, трубопроводы и другие коммуникации, которые влияют или могут повлиять на состояние рыбного хозяйства. Сумма штрафа по ст. 87 составляет от 8330 до 16 830 грн.

Отдельно выделяются нарушения по вылову осетровых видов рыб как национального достояния Украины. Нововведением является ответственность за незаконный ввоз, вывоз, хранение с целью сбыта и торговлю осетровых. Такой вид нарушения теперь влечет за собой штраф от 700 до 1300 необлагаемых минимумов (11 900 – 22 100 грн.). За повторное нарушение, совершенное в течение года штраф увеличивается вдвое – 1600-2500 необлагаемых минимумов, что составляет 27 200 – 42 500 грн.

Как рыбакам-промысловикам, так и рыболовам-любителям, что превышают лимит на использование природных ресурсов, отныне придется также платить больше, согласно ст. 91-2: от 153 до 510 грн, ранее сумма штрафа составляла 51 – 306 грн.

Статья 1.4 КоАП РФ. Принцип равенства перед законом (действующая редакция)

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

3. Особые условия применения мер административной ответственности в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций (далее — их работники), устанавливаются настоящим Кодексом.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 1.4 КоАП РФ

1. В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом.

Настоящей статьей КоАП определено содержание принципа равенства перед законом физических и юридических лиц.

Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В частности, к иным обстоятельствам, наличие которых не должно повлиять на рассмотрение дела об административном правонарушении, относятся политические и иные убеждения.

При квалификации обстоятельств, смягчающих административную ответственность, принимаются во внимание физиологические особенности женщин-правонарушителей: согласно п. 5 ч. 1 ст. 4.2 КоАП к указанным обстоятельствам относится совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. Данные особенности правонарушителя не могут не приниматься во внимание, что обусловлено ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, согласно которой материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

В случае привлечения физического лица, юридического лица к административной ответственности, при назначении административного наказания должны быть выявлены и учтены обстоятельства, определенные соответственно п. 2, 3 ст. 4.1 КоАП (см. комментарий к указанной статье).

При привлечении лица к административной ответственности должны быть приняты во внимание обстоятельства, наличие которых сказывается на принудительных мерах, сопряженных с применяемой санкцией, но не освобождает правонарушителя от административной ответственности (см. комментарии к ст. 4.2, 4.3).

2. Под особыми условиями применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих государственные функции, подразумевается наличие у должностных лиц, указанных в ч. 2 данной статьи, иммунитета от административной юрисдикции.

Иммунитет от административной юрисдикции предусмотрен Конституцией РФ и федеральными законами также и для указанных в них физических лиц: ст. 91, ч. 1 ст. 98 Конституции РФ предусмотрена неприкосновенность соответственно Президента РФ, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

Конституция определяет содержание неприкосновенности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы: указанные лица не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру. Таким образом, неприкосновенность данных лиц предусматривает, в частности, иммунитет в сферах уголовной и административной ответственности.

Установление Конституцией РФ и федеральными законами особенностей применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности не противоречит принципу равенства всех перед законом: лица, обладающие иммунитетом, освобождаются от применения мер административного принуждения лишь на время осуществления вверенных им полномочий, однако они могут быть привлечены к административной ответственности и до истечения срока полномочий при лишении их неприкосновенности (см. ч. 2 ст. 98 Конституции РФ).

Иммунитет действует только в отношении должностных лиц, определенных Конституцией РФ и федеральными законами; конституциями субъектов Федерации предусмотрена неприкосновенность президентов в тех республиках (государствах) в составе России, где учреждена эта должность, или иных высших должностных лиц, а также неприкосновенность депутатов законодательных (представительных) органов.

О понятии должностного лица см. комментарий к ст. 2.4.

3. Применительно к ч. 1 комментируемой статьи под местом жительства физического лица понимается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (см. ст. 20 ГК, ст. 11 НК). В соответствии с п. 2 ст. 20 ГК местом жительства граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (см. п. 2 ст. 54 ГК в ред. Федерального закона от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ). Организационно-правовые формы юридических лиц определены п. 2, 3 ст. 50 ГК.