Ст 425 п 2

Оглавление:

Кримінальний кодекс України (КК України). Науково-практичний коментар.

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,

— карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

1. Об’єкт, а також суб’єкт злочинів, передбачених статтями 423 і 425, збігаються.

2. З об’єктивної сторони злочин характеризується суспільно небезпечною бездіяльністю у вигляді недбалого ставлення до служби, суспільно небезпечними наслідками у вигляді істотної шкоди і причиновим зв’язком між зазначеними бездіяльністю і наслідками.

При цьому слід брати до уваги, що для причинового зв’язку мають бути характерні такі ознаки: а) діяння передує наслідку за часом; б) настання наслідку є неминучим або реально можливим у конкретних умовах; в) наслідок є закономірним результатом діяння винної особи, а не діянь сторонніх осіб чи інших зовнішніх сил.

Недбале ставлення до служби передбачає невиконання або неналежне виконання військовою службовою особою своїх службових обов’язків через недбале чи несумлінне ставлення до них. Якщо особа не мала реальної можливості взагалі проявити ставлення до своїх службових обов’язків через об’єктивні (виконання інших покладених на неї обов’язків, незабезпечення охорони матеріальних цінностей, відсутність транспорту чи людських ресурсів тощо) або суб’єктивні обставини (хвороба, фізичні дані, у т. ч. захворювання, відсутність спеціальних знань, досвіду роботи тощо), не можна говорити про те, що воно було недбалим чи несумлінним. Детальніше про це див. у коментарі до ст. 367.

Про поняття істотна шкода і тяжкі наслідки (кваліфікуюча ознака злочину) див. коментар до ст. 423.

3. З суб’єктивної сторони злочин характеризується непрямим умислом або необережністю до діяння, необережністю до наслідків.

Вчинене з прямим умислом невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, але не виконала через недбале ставлення до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, кваліфікується за ст. 426.

4. Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Науково-практичний коментар до ст. 425 Кримінального кодексу України

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду,-

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або службовим’ обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,-

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці,-

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

1. Безпосередній основний об’єкт, а також суб’єкт злочинів, передбачених ст. ст. 423 і 425, збігаються.

2. З об’єктивної сторони злочин характеризується суспільне небезпечною бездіяльністю у вигляді недбалого ставлення до служби, суспільне небезпечними наслідками у вигляді істотної шкоди і причинним зв’язком між вказаними бездіяльністю ї наслідками.

Недбале ставлення до служби передбачає невиконання або неналежне виконання військовою службовою особою своїх службових обов’язків через недбале чи несумлінне ставлення до них. Якщо особа не мала реальної можливості взагалі проявити ставлення до своїх службових обов’язків (через хворобу, у зв’язку з виконанням інших покладених на неї обов’язків внаслідок нетривалої роботи на посаді та за відсутності досвіду тощо), не можна говорити про те, що воно було недбалим чи несумлінним Детальніше про це див. у коментарі до ст 367.

Про поняття істотна шкода і тяжкі наслідки (кваліфікуюча ознака злочину) див. коментар до ст. 423.

3. З суб’єктивної сторони злочин характеризується необережністю — злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю.

4. Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Уголовный кодекс Украины
Статья 425. Халатное отношение к военной службе

1. Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред, —

наказывается штрафом от двухсот восьмидесяти пяти до трехсот двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или служебным ограничением на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Примечание. 1. Под военными должностными лицами понимаются военные начальники, а также другие военнослужащие, занимающие постоянно или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняют такие обязанности по специальному поручению полномочного командования.

2. В статьях 425 и 426 настоящего Кодекса существенным вредом, если он заключается в причинении материального ущерба, считается вред, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а тяжелыми последствиями при тех же условиях считается вред, который в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Український юридичний портал

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчи­нені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

1. Про об’єкт див. коментар до ст. 423 КК.

2. Об’єктивна сторона характеризується невиконанням або неналежним виконанням військовою службовою особою своїх обов’язків, передбачених законами, військовими статутами, положеннями, наказами командування.

Невиконання обов’язків означає невиконання дій, які входять у коло служ­бових обов’язків. Неналежне виконання означає нечітке, формальне або не­повне здійснення обов’язків.

3. Недбале ставлення до військової служби тягне кримінальну відпові­дальність лише у випадках, коли настала істотна шкода, яка може мати різноманітні конкретні вияви як матеріального, так і нематеріального харак­теру.

Настання тяжких наслідків тягне відповідальність за ч. 2 ст. 425 КК. Про тяжкі наслідки див. коментар до ст. 423 КК.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується необережною формою вини.

5. Про суб’єкт див. коментар до ст. 423 КК.

6. Про воєнний стан та бойову обстановку див. коментар до ст. 401 КК.

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби

Кримінальний кодекс України (ККУ)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 28.08.2018
  • вступив у чинність 01.09.2001

Ст. 425 ККУ в останній чинній редакції від 16 квітня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Особлива частина

Розділ XIX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, —

карається штрафом від двохсот вісімдесяти п’яти до трьохсот двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка. 1. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

2. У статтях 425 та 426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається шкода, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка в п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.